17.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 80/18


Rettens dom af 2. februar 2012 — Almunia Textil mod KHIM — FIBA-Europe (EuroBasket)

(Sag T-596/10) (1)

(EF-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EF-ordmærket EuroBasket - det ældre EF-figurmærke Basket - relativ registreringshindring - risiko for forveksling - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)

2012/C 80/29

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Almunia Textil, SA (La Almunia de Doña Godina, Spanien) (ved advokat J.E. Astiz Suárez)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved R. Manea, som befuldmægtiget)

Den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten: FIBA-Europe eV (München, Tyskland) (ved advokat T. Hogh Holub)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 6. oktober 2010 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 280/2010-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Almunia Textil, SA og FIBA-Europe eV.

Konklusion

1)

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2)

Almunia Textil, SA bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Harmoniseringskontoret og FIBA-Europe eV, herunder de nødvendige omkostninger, som sidstnævnte har afholdt i forbindelse med sagen for appelkammeret.


(1)  EUT C 80 af 12.3.2011.