19.10.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/13


Rettens dom af 10. september 2015 — Dow AgroSciences og Dintec Agroquímica — Produtos Químicos mod Kommissionen

(Sag T-446/10) (1)

((Plantebeskyttelsesmidler - aktivstoffet trifluralin - afvisning af at optage trifluralin i bilag I til direktiv 91/414/EØF - forordning (EF) nr. 33/2008 - fremskyndet procedure for vurdering - åbenbart urigtigt skøn - princippet om ikkeforskelsbehandling - proportionalitet))

(2015/C 346/14)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Det Forenede Kongerige) og Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugal) (ved advokaterne K. Van Maldegem og C. Mereu)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved P. Ondrůšek og F. Wilman, derefter ved P. Ondrůšek og G. von Rintelen, som befuldmægtigede, bistået af advokat J. Stuyck)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse 2010/355/EU af 25. juni 2010 om afvisning af at optage trifluralin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 160, s. 30)

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Dow AgroSciences Ltd og Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda bærer deres egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.


(1)  EUT C 346 af 18.12.2010.