Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 15. december 2010 – Goncharov mod KHIM

(Sag C-156/10 P)

»Appel – EF-varemærker – varemærker, der består af akronymer – det ældre varemærke DSB – ordmærket »DSBW« – indsigelsessag – relativ registreringshindring – undersøgelse af risikoen for forveksling – visuel lighed – fonetisk lighed – afvisning – vurdering af de faktiske omstændigheder«

Appel – anbringender – urigtig vurdering af de faktiske omstændigheder og af beviselementer – afvisning – Domstolens prøvelse af vurderingen af de faktiske omstændigheder og af beviselementer – udelukket, medmindre de er gengivet urigtigt (Art. 256, stk. 1, andet afsnit, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 2) (jf. præmis 38)

Angående

Appel af dom afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 21. januar 2010 i sag T-34/07, Goncharov mod KHIM – DSB (DSBW), hvorved Retten frifandt Harmoniseringskontoret i et annullationssøgsmål til prøvelse af afgørelse truffet den 4. december 2006 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret om afslag på registrering af ordmærket »DSBW« som EF-varemærke for visse tjenesteydelser i klasse 39, 41 og 43, idet den af indehaveren af det ældre EF-ordmærke »DSB« rejste indsigelse blev taget til følge – risiko for forveksling – manglende hensyntagen til de særlige forhold omkring varemærker, som består af akronymer, ved undersøgelsen af risikoen for forveksling – tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94.

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Karen Goncharov betaler sagens omkostninger.