18.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/36


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret (Danmark) den 25. oktober 2010, DR og TV2 Danmark A/S mod NCB

(Sag C-510/10)

()

2010/C 346/63

Processprog: dansk

Den forelæggende ret

Østre Landsret

Parter

Sagsøger

:

1.

DR

2.

TV2 Danmark A/S

Sagsøgte

:

NCB

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal udtrykkene »ved hjælp af egne midler« i direktiv 2001/29/EF (1) artikel 5, stk. 2, litra d, og »på radio- og fjernsynsforetagendets vegne og under dette foretagendes ansvar« i samme direktivs betragtning 41 fortolkes i henhold til national ret eller fællesskabsretten?

2)

Skal det, som for eksempel i den danske, engelske og franske sprogversion af direktiv 2001/29/EF artikel 5, stk. 2, litra d, lægges til grund, at ordlyden af bestemmelsen er »på radio- og fjernsynsforetagendets vegne og under dette foretagendes ansvar«, eller skal det lægges til grund, som for eksempel i den tyske sprogversion, at ordlyden af bestemmelsen er »på radio- og fjernsynsforetagendets vegne eller under dette foretagendes ansvar«?

3)

Under forudsætning af, at de i spørgsmål l anførte udtryk skal fortolkes i henhold til fællesskabsretten spørges: Hvilke kriterier skal den nationale domstol lægge til grund ved den konkrete vurdering af, om en optagelse foretaget af tredjemand (herefter kaldet: »Producenten«) til brug for et radio- og fjernsynsforetagendes udsendelser er foretaget »ved hjælp af egne midler«, herunder »på radio- og fjernsynsforetagendets vegne [og/eller] under dette foretagendes ansvar«, således at optagelsen er omfattet af den i artikel 5, stk. 2, litra d, hjemlede undtagelse?

Der ønskes ved besvarelsen af dette spørgsmål 3 særligt svar på følgende spørgsmål:

a)

Skal begrebet »egne midler« i artikel 5, stk. 2, litra d, i direktiv 2001/29/EF forstås således, at en optagelse foretaget af Producenten til brug for et radio- og fjernsynsforetagendes udsendelser alene er omfattet af den ved artikel 5, stk. 2, litra d hjemlede undtagelse, såfremt radio- og fjernsynsforetagendet overfor tredjemand hæfter for Producentens handlinger og undladelser relateret til optagelsen, som om radio- og fjernsynsforetagendet selv havde foretaget disse handlinger og undladelser?

b)

Er betingelsen om, at optagelsen skal foretages »på radio- og fjernsynsforetagendets vegne [og/eller] under dettes ansvar«, opfyldt, såfremt et radio- og fjernsynsforetagende har bestilt Producenten til at foretage optagelsen med det formål, at det pågældende radio- og fjernsynsforetagende kan udsende den pågældende optagelse, og under forudsætning af, at det pågældende radio- og fjernsynsforetagende har ret til at udsende den pågældende optagelse?

Det ønskes oplyst, om, og i bekræftende fald med hvilken vægt, følgende forhold kan eller skal tillægges betydning ved besvarelsen af spørgsmål 3b):

i)

Om det er radio- og fjernsynsforetagendet eller Producenten, der i henhold til disse parters aftale har den sidste og afgørende kunstneriske/redaktionelle beslutning vedrørende det bestilte programs indhold.

ii)

Om radio- og fjernsynsforetagendet overfor tredjemand hæfter for Producentens forpligtelser relateret til optagelsen, som om radio- og fjernsynsforetagendet selv havde foretaget disse handlinger og undladelser.

iii)

Om Producenten i henhold til aftalen med radio- og fjernsynsforetagendet er kontraktuelt forpligtet til at levere det pågældende program til radio- og fjernsynsforetagendet til en bestemt pris og inden for denne pris er forpligtet til at afholde alle udgifter, der måtte være forbundet med optagelsen.

iv)

Om det er radio- og fjernsynsforetagendet eller Producenten, der har ansvaret for den pågældende optagelse overfor tredjemand.

c)

Er betingelsen om, at optagelsen skal foretages »på radio- og fjernsynsforetagendets vegne [og/eller] under dettes ansvar«, opfyldt, såfremt et radio- og fjernsynsforetagende har bestilt Producenten til at foretage optagelsen med det formål, at det pågældende radio- og fjernsynsforetagende kan udsende den pågældende optagelse, og under forudsætning af, at det pågældende radio- og fjernsynsforetagende har ret til at udsende den pågældende optagelse, såfremt Producenten i aftalen med radio- og tv-foretagendet vedrørende optagelsen har påtaget sig det økonomiske og juridiske ansvar for (i) afholdelse af samtlige de med optagelsen forbundne udgifter mod betaling af et forud fastsat beløb (ii) ansvaret for køb af rettigheder, samt (iii) ansvaret for uforudsete forhold, herunder forsinkelse af optagelsen og misligholdelsesansvar, men uden at radio- og fjernsynsforetagendet overfor tredjemand hæfter for Producentens forpligtelser relateret til optagelsen, som om radio- og fjernsynsforetagendet selv havde foretaget disse handlinger og undladelser?


(1)  EFT L 167, s. 10