25.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 260/6


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 19. juli 2010 — Duomo Gpa Srl mod Comune di Baranzate

(Sag C-357/10)

()

2010/C 260/09

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Duomo Gpa Srl

Sagsøgt: Comune di Baranzate

Præjudicielle spørgsmål

1)

Hindres den korrekte anvendelse af artikel 15 og 16 i direktiv 2006/123/EF (1) af bestemmelserne i national ret, der er fastsat i artikel 32, stk. 7a, i lovdekret nr. 185 af 29. november 2008, tilføjet ved lovændring nr. 2 af 28. januar 2009 og efterfølgende ændret ved lov nr. 14 af 27. februar 2009, hvorefter tildeling af kontrakter om levering af tjenesteydelser vedrørende fastsættelse, kontrol og inddrivelse af skatter og andre offentlige lokale indtægter til juridiske personer, der ikke opfylder det økonomiske krav om en selskabskapital på minimum 10 millioner EUR, fuldt indbetalt, er ugyldig, det er obligatorisk for juridiske personer, der er opført i det relevante register over private, der har tilladelse til at udøve virksomhed med fastsættelse, kontrol og inddrivelse af skatter og andre offentlige indtægter for provinserne og kommunerne, at tilpasse deres selskabskapital til det nævnte minimum i henhold til artikel 53, stk. 3, i lovdekret nr. 446 af 15. december 1997, som ændret, det er forbudt at få tildelt nye kontrakter eller at deltage i udbud vedrørende tjenesteydelser med fastsættelse, kontrol og inddrivelse af skatter og andre offentlige lokale indtægter, indtil den ovennævnte tilpasning af selskabskapitalen er gennemført?

2)

Hindres den korrekte anvendelse af artikel 3, 10, 43, 49 og 81 i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab af bestemmelserne i national ret, der er fastsat i artikel 32, stk. 7a, i lovdekret nr. 185 af 29. november 2008, tilføjet ved lovændring nr. 2 af 28. januar 2009 og efterfølgende ændret ved lov nr. 14 af 27. februar 2009, hvorefter tildeling af kontrakter om levering af tjenesteydelser vedrørende fastsættelse, kontrol og inddrivelse af skatter og andre offentlige lokale indtægter til juridiske personer, der ikke opfylder det økonomiske krav om en selskabskapital på minimum 10 millioner EUR, fuldt indbetalt, er ugyldig, det er obligatorisk for juridiske personer, der er opført i det relevante register over private, der har tilladelse til at udøve virksomhed med fastsættelse, kontrol og inddrivelse af skatter og andre offentlige indtægter for provinserne og kommunerne, at tilpasse deres selskabskapital til det nævnte minimum i henhold til artikel 53, stk. 3, i lovdekret nr. 446 af 15. december 1997, som ændret, det er forbudt at få tildelt nye kontrakter eller at deltage i udbud vedrørende tjenesteydelser med åfastsættelse, kontrol og inddrivelse af skatter og andre offentlige lokale indtægter, indtil den ovennævnte tilpasning af selskabskapitalen er gennemført?


(1)  EUT L 376, s. 36.