3.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 179/16


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla (Spanien) den 7. april 2010 — Francisco Javier Rosado Santana mod Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

(Sag C-177/10)

2010/C 179/27

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Francisco Javier Rosado Santana

Sagsøgt: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP (1) fortolkes således, at tilfælde, hvor en forfatningsdomstol i en af Den Europæiske Unions medlemsstater finder, at fastsættelsen af forskellige rettigheder for fastansatte og midlertidigt ansatte tjenestemænd i samme medlemsstat ikke er i strid med dennes forfatning, nødvendigvis medfører en undtagelse fra anvendelsen af den nævnte EU-retlige bestemmelse på den offentlige forvaltning i den pågældende medlemsstat?

2)

Skal det nævnte direktiv fortolkes således, at det er til hinder for, at en national retsinstans kan foretage en fortolkning af ligebehandlingsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling, således at sammenligningen mellem midlertidigt ansatte og fastansatte tjenestemænd generelt udelukkes fra dennes kompetenceområde?

3)

Skal den nævnte bestemmelse fortolkes således, at den er til hinder for, at de tjenesteperioder, der er tilbagelagt under tidsbegrænset ansættelse, ikke medregnes i den erhvervede anciennitet ved fastansættelse af den pågældende person, herunder hvad angår løn, klassifikation og forfremmelser inden for tjenestemandskarrieren?

4)

Medfører den nævnte bestemmelse en forpligtelse til at fortolke den nationale lovgivning således, at der ved beregningen af de tjenesteperioder, der er tilbagelagt af offentligt ansatte med tidsubegrænset ansættelse, ikke udelukkes de tjenesteperioder, der er tilbagelagt i forbindelse med en tidsbegrænset ansættelse?

5)

Skal den nævnte bestemmelse fortolkes således, at den nationale ret, på trods af at forudsætningerne i forbindelse med et offentligt stillingsopslag er blevet offentliggjort, og at disse ikke er blevet påklaget af ansøgeren, er forpligtet til at undersøge, om disse forudsætninger er i strid med fællesskabslovgivningen, og om retten i så fald skal undlade at tage de pågældende forudsætninger i betragtning eller tilsidesætte den nationale bestemmelse, der ligger til grund for disse, såfremt forudsætningerne er i strid med den nævnte bestemmelse?


(1)  EFT L 175, s. 43.