Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 7. april 2011 – Kommissionen mod Irland

(Sag C-431/10)

»Traktatbrud – direktiv 2005/85/EF – asyl – procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus – minimumsstandarder – manglende fuldstændig gennemførelse inden for den fastsatte frist«

Traktatbrudssøgsmål – Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget – relevante forhold – forholdene ved udløbet af den i den begrundede udtalelse fastsatte frist (art. 258 TEUF; Rådets direktiv 2005/85) (jf. præmis 10-15)

Angående

Traktatbrud – manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist af de nødvendige bestemmelser for at efterkomme Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. december 2005 om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne (EUT L 326, s. 13)

Konklusion

1)

Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 43 i Rådets direktiv 2005/85/EF af 1. december 2005 om minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne, idet Irland ikke inden for den fastsatte frist har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

2)

Irland betaler sagens omkostninger.