Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. september 2011 – Kommissionen mod Spanien

(Sag C-90/10)

»Traktatbrud – habitatdirektivet – bevaring af naturtyper – vilde dyr og planter – artikel 4, stk. 4, og artikel 6, stk. 1 og 2 – fastlæggelse af prioriteter vedrørende særlige bevaringsområder og en passende beskyttelse af disse områder – manglende garanti for passende retlig beskyttelse af særlige bevaringsområder på De Kanariske Øer«

1.                     Traktatbrudssøgsmål – Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget – relevante forhold – forholdene ved udløbet af den i den begrundede udtalelse fastsatte frist (art. 226 EF) (jf. præmis 25)

2.                     Miljø – bevaring af naturlige levesteder samt vilde dyr og planter – direktiv 92/43 – særlige bevaringsområder – medlemsstaternes forpligtelser – fastlæggelse af prioriteter – gennemførelse ved en rækkefølge for godkendelse af de tilsvarende forvaltningsplaner – foreligger ikke – manglende vedtagelse af nødvendige foranstaltninger for at undgå forringelse af naturtyperne og væsentlige forstyrrelser af arterne – undladelse (Rådets direktiv 92/43, art. 4, stk. 4, og art. 6, stk. 1 og 2) (jf. præmis 37, 38, 48, 49, 53, 54 og 62-64 samt domskonkl.)

3.                     Traktatbrudssøgsmål – bevis for traktatbruddet – Kommissionens bevisbyrde – formodninger – ikke tilladt (art. 226 EF) (jf. præmis 47)

Angående

Traktatbrud – tilsidesættelse af artikel 4, stk. 4, og artikel 6, stk. 1 og 2, i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206, s. 7) – lokaliteter af fællesskabsbetydning – bevarelsesforanstaltninger – det biogeografiske område Makaronesien.

Konklusion

1)

Kongeriget Spanien, har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

–      idet det ikke i henhold til direktivets artikel 4, stk. 4, har fastlagt prioriteter for de bevaringsområder, der svarer til lokaliteter af fællesskabsbetydning for det biogeografiske område Makaronesien, beliggende på spansk område og angivet i Kommissionens beslutning 2002/11/EF af 28. december 2001 om vedtagelse af listen over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det biogeografiske område Makaronesien i henhold til direktiv 92/43, og

–      idet det ikke i henhold til artikel 6, stk. 1 og 2, i direktiv 92/83 har truffet og iværksat de passende bevaringsforanstaltninger samt indført en beskyttelsesordning, hvorved forringelse af naturtyperne og betydelige forstyrrelser af arterne undgås gennem etablering af en retlig beskyttelse af de særlige bevaringsområder, som dækker de lokaliteter i Spanien, der er nævnt i beslutning 2002/11.

2)

Kongeriget Spanien betaler sagens omkostninger.

3)

Republikken Finland bærer sine egne omkostninger.