6.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 232/10


Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 23. maj 2011 — André Rossius (sag C-267/10) og Marc Collard (sag C-268/10) mod État belge — SPF Finances (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de première instance de Namur — Belgien)

(Forenede sager C-267/10 og C-268/10) (1)

(Artikel 6, stk. 1, TEU - artikel 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - besiddelse og salg af forarbejdede tobaksvarer til rygning - nationale bestemmelser, der tillader opkrævning af punktafgifter på tobaksvarer - Domstolen åbenbart inkompetent)

2011/C 232/17

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de première instance de Namur

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: André Rossius (sag C-267/10) og Marc Collard (sag C-268/10)

Sagsøgt: État belge — SPF Finances

Procesdeltagere: État belge — Service public fédéral Défense

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Tribunal de première instance de Namur — anmodning om præjudiciel afgørelse — fortolkning af artikel 6, stk. 1, første afsnit, TEU og artikel 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — forenelighed med målsætningen om at beskytte menneskers sundhed af en national lovgivning, der tillader fremstilling, import, markedsføring og salg af forarbejdede tobaksvarer til rygning, der er anerkendt som værende stærkt sundhedsskadelige — lovlighed, henset til ovennævnte regler, af nationale bestemmelser, der tillader opkrævning af punktafgifter på tobaksvarer

Konklusion

De Europæiske Fællesskabers Domstol har klart ikke kompetence til at besvare de spørgsmål, som Tribunal de première instance de Namur (Belgien) har forelagt ved afgørelserne af 24. marts 2010.


(1)  EUT C 221 af 14.8.2010.