18.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 346/22


Domstolens kendelse af 2. september 2010 — Mehmet Salih Bayramoglu mod Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union

(Sag C-28/10 P) (1)

(Appel - artikel 119 i procesreglementet - ulovlige påstande - åbenbart, at appellen skal afvises)

2010/C 346/37

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Mehmet Salih Bayramoglu (ved A. Riza, QC)

De andre parter i proceduren: Europa-Parlamentet (ved C. Karamarcos og N. Görlitz, som befuldmægtigede, og Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Balta og E. Finnegan, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Appel af kendelse afsagt af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) den 24. september 2009 i sag T-110/09, Bayramoglu mod Parlamentet og Rådet, hvorved Retten afviste et søgsmål med påstand om annullation af Rådets afgørelse 2004/511/EF af 10. juni 2004 om det cypriotiske folks repræsentation i Europa-Parlamentet i tilfælde af en løsning på Cypern-problemet — sag anlagt for sent

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Mehmet Salih Bayramoglu betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 80 af 27.3.2010.