26.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 26/3


Domstolens dom (Store Afdeling) af 27. november 2012 — Den Italienske Republik mod Europa-Kommissionen, Republikken Litauen og Den Hellenske Republik

(Sag C-566/10 P) (1)

(Appel - sprogordning - meddelelser om almindelige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af fuldmægtige og assistenter - fuldstændig offentliggørelse på tre officielle sprog - prøvernes sprog - valg af det andet sprog blandt tre officielle sprog)

2013/C 26/04

Processprog: italiensk

Parter

Appellant: Den Italienske Republik (ved G. Palmieri, som befuldmægtiget og avvocato dello Stato P. Gentili)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, bistået af avvocato A. Dal Ferro), Republikken Litauen og Den Hellenske Republik (ved A. Samoni-Rantou, S. Vodina og G. Papagianni, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13. september 2010 i de forenede sager T-166/07 og T-285/07, hvorved Retten frifandt Kommissionen for en påstand om annullation af meddelelserne om de generelle udvælgelsesprøver EPSO/AD/94/07 (EUT 2007 C 45 A, s. 3), EPSO/AST/37/07 (EUT 2007 C 45 A, s. 15) og EPSO/AD/95/07 (EUT 2007 C 103 A, s. 7).

Konklusion

1)

Den af Den Europæiske Unions Ret afsagte dom af 13. september 2010, forenede sager T-166/07 og T-285/07, Italien mod Kommissionen, ophæves.

2)

Meddelelsen om generel udvælgelsesprøve EPSO/AD/94/07 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af fuldmægtige (AD 5) inden for information, kommunikation og medier, generel udvælgelsesprøve EPSO/AST/37/07 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af assistenter (AST 3) inden for kommunikation og information og generel udvælgelsesprøve EPSO/AD/95/07 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af fuldmægtige (AD 5) inden for information (biblioteker/dokumentation) annulleres.

3)

Europa-Kommissionen betaler Den Italienske Republiks omkostninger og bærer sine egne omkostninger i de to instanser.

4)

Den Hellenske Republik og Republikken Litauen bærer deres egne omkostninger.


(1)  EUT C 63 af 26.2.2011.