2.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 194/8


Domstolens dom (Femte Afdeling) af 10. maj 2011 — Europa-Kommissionen mod Kongeriget Sverige

(Sag C-479/10) (1)

(Traktatbrud - miljø - direktiv 1999/30/EF - kontrol af forurening - grænseværdierne for PM10 i luften)

2011/C 194/10

Processprog: svensk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved A. Alcover San Pedro og K. Simonsson, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Sverige (ved A. Falk og C. Meyer-Seitz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Traktatbrud — tilsidesættelse af artikel 5, stk.1, i Rådets direktiv 1999/30/EF den 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften (EFT L 163, s. 44) — overskridelse af grænseværdierne for PM10 i luften i 2005, 2006 og 2007 i zone SW 2 og SW 4, og i 2005 og 2006 i zone SW 5

Konklusion

1)

Kongeriget Sverige har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 5, stk. 1 i Rådets direktiv 1999/30/EF af 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften, idet det har overskredet grænseværdierne for PM10 i luften i 2005, 2006 og 2007 i zonerne SW 2 og SW 4 og i 2005 og 2006 i zone SW 5.

2)

Kongeriget Sverige betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 328 af 4.12.2010.