6.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 232/8


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 16. juni 2011 — Europa-Kommissionen mod Republikken Østrig

(Sag C-10/10) (1)

(Traktatbrud - frie kapitalbevægelser - skattefradrag for gaver skænket til forsknings- eller undervisningsinstitutioner - begrænsning af skattefradrag til gaver skænket til institutioner, der er etableret på det nationale område)

2011/C 232/12

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved R. Lyal og W. Mölls, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Østrig (ved C. Pesendorfer, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Traktatbrud — tilsidesættelse af artikel 56 EF og artikel 40 i aftalen af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFT 1994 L 1, s. 3) — national bestemmelse, der gør en skattefordel for bidragr til offentlige forsknings- og undervisningsinstitutioner betinget af, at modtageren skal have hjemsted på det nationale område

Konklusion

1)

Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 56 EF og artikel 40 i aftalen af 2. maj 1992 om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, idet den udelukkende indrømmer skattefradrag for gaver skænket til forsknings- og undervisningsinstitutioner, når disse institutioner er etableret i Østrig.

2)

Republikken Østrig betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 63 af 13.3.2010.