Kendelse afsagt af Rettens præsident den 15. december 2009 –
Noko Ngele mod Kommissionen

(Sag T-390/09 R)

»Særlige rettergangsformer – ufornødent at træffe afgørelse«

Særlige rettergangsformer – foreløbige forholdsregler – forud ikke givet medhold i søgsmålet i hovedsagen – begæringen har mistet sin genstand – ufornødent at træffe afgørelse (art. 279 TEUF) (jf. præmis 3 og 4)

Angående

Begæring om, at der anordnes foreløbige forholdsregler med henblik på at sikre erstatning for den skade, som sagsøgeren angiveligt har lidt som følge af den påståede ulovlige adfærd, der er udvist af medlemmer af Kommissionen og af visse ansatte i denne institution.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse om begæringen om foreløbige forholdsregler.

2)

Sagsøgeren bærer sine egne omkostninger.