29.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 205/44


Sag anlagt den 26. juni 2009 — Wilo mod KHIM (formen af et motorhus)

(Sag T-253/09)

2009/C 205/80

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Wilo SE (Dortmund, Tyskland) (ved Rechtsanwalt G. Braun)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

Sagsøgerens påstande

Afgørelse truffet den 30. marts 2009 af Appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1184/2008-1) annulleres.

Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Det omhandlede EF-varemærke: Et tredimensionelt varemærke, der gengiver et motorhus på en varmepumpe, for varer i klasse 7 og 11 (ansøgning nr. 5 805 692)

Undersøgerens afgørelse: Afslag på ansøgningen

Appelkammerets afgørelse: Afslag på klagen

Søgsmålsgrunde: Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 (1)), da det ansøgte varemærke har det tilstrækkelige minimum af særpræg.


(1)  Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).