20.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 141/49


Sag anlagt den 8. april 2009 — Frankrig mod Kommissionen

(Sag T-139/09)

2009/C 141/103

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Den Franske Republik (ved E. Belliard, G. de Bergues og A.-L. During, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens beslutning K(2009) 2003 endelig udg. af 28. januar 2009 om høstplanerne i frugt- og grøntsagssektoren gennemført i Frankrig annulleres, for så vidt som den vedrører den del af handlingerne, som er gennemført inden for rammerne af høstplanerne, der er blevet finansieret af erhvervsparter.

Subsidiært, såfremt Retten skulle afvise denne påstand om delvis annullation, annulleres beslutning K(2009) 2003 endelig udg. i sin helhed.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har nedlagt påstand om delvis annullation af Kommissionens beslutning K(2009) 203 endelig udg. (1) af 28. januar 2009, hvorved Kommissionen erklærede, at en statsstøtte tildelt af Den Franske Republik til frugt- og grøntsagsavlere inden for rammerne af »høstplanerne« med henblik på at lette markedsføringen af landbrugsprodukter dyrket i Frankrig var uforenelig med fællesmarkedet.

Sagsøgeren har påstået den anfægtede beslutning annulleret, for så vidt som Kommissionen fastslog, at ydelserne tildelt frugt- og grøntsagsavlerne udgjorde statsstøtte, selv om disse ydelser var delvist finansieret af frivillige bidrag fra erhvervsparter, som ifølge sagsøgeren ikke udgjorde statslige midler eller midler, der kan henregnes til staten.

Sagsøgeren har til støtte for sit søgsmål fremsat to følgende anbringender:

 

Der er sket en tilsidesættelse af begrundelsespligten, for så vidt som Kommissionen ikke har begrundet udvidelsen af betegnelsen statsstøtte til ydelser finansieret af frivillige bidrag fra erhvervsparter i den pågældende sektor.

 

Der er sket urigtig retsanvendelse, idet Kommissionen har kvalificeret ydelser finansieret af private, frivilligt indbetalte midler uden indgriben fra en offentlig myndighed som statsstøtte. Disse ydelser kan ikke anses for fordele indrømmet ved statslige midler.


(1)  Dette nummer er angivet på den anfægtede beslutning, skønt sagsøgeren konsekvent henviser til referencenummeret K(2009) 2003 endelig udg.