10.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 175/42


Rettens kendelse af 2. april 2014 — CNIPT mod Kommissionen

(Sag T-302/09) (1)

((Statsstøtte - rammeordning vedrørende de foranstaltninger, som gennemføres af de i Frankrig anerkendte brancheorganisationer inden for landbruget til fordel for de repræsenterede landbrug - finansiering gennem frivillige bidrag, der er gjort obligatoriske - beslutning, der erklærer støtteordningen for forenelig med fællesmarkedet - tilbagetrækning af beslutningen - ufornødent at træffe afgørelse))

2014/C 175/57

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) (Paris, Frankrig) (ved advokaterne V. Ledoux og B. Néouze)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved B. Stromsky og C. Urraca Caviedes, derefter ved B. Stromsky og S. Thomas og endelig ved M. Stromsky, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2008) 7846 endelig af 10. december 2008 vedrørende statsstøtte N 561/2008 om en rammeordning vedrørende de foranstaltninger, som gennemføres af de i Frankrig anerkendte brancheorganisationer inden for landbruget til fordel for de repræsenterede landbrug.

Konklusion

1)

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

2)

Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger


(1)  EUT C 244 af 10.10.2009.