13.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 63/22


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 3. december 2009 — Lothar Lohmeyer mod Finanzamt Minden

(Sag C-501/09)

2010/C 63/36

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Lothar Lohmeyer

Sagsøgt: Finanzamt Minden

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal begrebet »levnedsmidler« i kategori 1 i bilag H til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (1) fortolkes således, at det alene omfatter levnedsmidler til levering »ud af huset« som dem, der typisk forhandles inden for dagligvareområdet, eller omfatter det tillige retter eller måltider, der — ved kogning, stegning, bagning eller på anden måde — er tilberedt med henblik på umiddelbar indtagelse?

2)

Såfremt begrebet »levnedsmidler« i kategori 1 i bilag H til Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter tillige omfatter retter eller måltider, der er tilberedt med henblik på umiddelbar indtagelse:

Skal artikel 6, stk. 1, første punktum, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter da fortolkes således, at den omfatter levering af frisk tilberedt mad eller måltider, som indtages på stedet af køberen ved brug af indretninger til brug ved spisning i form af f.eks. spisediske, ståborde eller lignende, og ikke medtages ud af huset?


(1)  EFT L 145, s. 1.