7.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 267/31


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kammergericht Berlin (Tyskland) den 22. juli 2009 — DED Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH mod Bundesrepublik Deutschland

(Sag C-279/09)

2009/C 267/54

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Kammergericht Berlin

Parter i hovedsagen

Sagsøger: DED Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH

Sagsøgt: Bundesrepublik Deutschland

Præjudicielt spørgsmål

Giver en national ordning, i henhold til hvilken sagsanlæg for de nationale retter er betinget af, at der betales en retsafgift, anledning til betænkeligheder for det tilfælde, at en juridisk person, som ikke er i stand til at tilvejebringe denne afgift, ikke kan bevilges fri proces, henset til at medlemsstaternes nationale udformning af betingelserne for skadeserstatning og proceduren for at gøre fællesskabsretligt erstatningsansvar for staten gældende ikke i praksis må gøre det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at opnå erstatning i henhold til principperne om det fællesskabsretlige erstatningsansvar for staten?