29.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 205/25


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Giudice di pace di Cortona (Italien) den 19. juni 2009 — Edyta Joanna Jakubowlka mod Alessandro Maneggia

(Sag C-225/09)

2009/C 205/43

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Giudice di pace di Cortona

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Edyta Joanna Jakubowlka

Sagsøgt: Alessandro Maneggia

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 3, litra g), og artikel 4, 10, 81 og 98 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, såsom artikel 1 og 2 i lov nr. 339 af 25. november 2003, hvormed der er genindført et forbud mod, at deltidsansatte lønmodtagere i det offentliges tjeneste udøver advokaterhvervet, hvorved disse forhindres i at udøve dette erhverv, selv om de har en advokatbestalling, idet loven stiller krav om, at de slettes af advokatfortegnelsen ved beslutning fra advokatrådet, medmindre lønmodtageren selv bringer tjenesteforholdet til ophør?

2)

Skal artikel 3, litra g), og artikel 4, 10 og 98 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, såsom i artikel 1 og 2 i lov nr. 339 af 25. november 2003, hvormed der er genindført et forbud mod, at deltidsansatte lønmodtagere i det offentliges tjeneste udøver advokaterhvervet, hvorved disse forhindres i at udøve dette erhverv, selv om de har en advokatbestalling, idet loven stiller krav om, at de slettes af advokatfortegnelsen ved beslutning fra advokatrådet, medmindre lønmodtageren selv bringer tjenesteforholdet til ophør?

3)

Skal artikel 6 i Rådets direktiv 77/249/EØF af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske gennemførelse af advokaters fri udveksling af tjenesteydelser (1), idet den bestemmer, at »[e]n medlemsstat kan udelukke advokater, der er lønmodtagere i henhold til en arbejdskontrakt med en offentlig eller privat virksomhed, fra repræsentation og forsvar i retten for denne virksomhed, i det omfang advokater, der er etableret i den pågældende stat, er udelukket herfra«, fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning, såsom artikel 1 og 2 i lov nr. 339 af 25. november 2003, hvormed der er genindført et forbud mod, at deltidsansatte lønmodtagere i det offentliges tjeneste udøver advokaterhvervet, hvorved disse forhindres i at udøve dette erhverv, selv om de har en advokatbestalling, idet loven stiller krav om, at de slettes af advokatfortegnelsen ved beslutning fra advokatrådet, medmindre lønmodtageren selv bringer tjenesteforholdet til ophør, når disse nationale bestemmelser ligeledes finder anvendelse på lønnede advokater, som udfører advokatvirksomhed i medfør af bestemmelserne om fri udveksling af tjenesteydelser?

4)

Skal artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/5/EF (2) af 16. februar 1998, som bestemmer, at »[e]n advokat, der er registreret i et værtsland under hjemlandets advokattitel, kan udøve advokatvirksomhed som lønmodtager hos en anden advokat, hos en advokatsammenslutning eller i et advokatselskab eller i en offentlig eller privat virksomhed, i det omfang værtslandet giver advokater, der er registreret under værtslandets advokattitel, ret hertil«, fortolkes således, at det ikke finder anvendelse på advokater, der er offentligt ansatte lønmodtagere, og som arbejder på deltid?

5)

Er de generelle fællesskabsretlige principper om beskyttelse af den berettigede forventning og velerhvervede rettigheder til hinder for en national lovgivning, såsom i artikel 1 og 2 i lov nr. 339 af 25. november 2003, hvormed der er genindført et forbud mod, at advokaterhvervet udøves af deltidsansatte lønmodtagere i det offentliges tjeneste, hvilket forbud ligeledes finder anvendelse på advokater, der allerede var optaget i advokatfortegnelsen på ikrafttrædelsestidspunktet for lov nr. 339 af 2003, selv om der i lovens artikel 2 er indført en kort »udsættelse« til at træffe et valg mellem lønnet arbejde eller udøvelse af advokaterhvervet?


(1)  EFT L 78, s. 17.

(2)  EFT L 77, s. 36.