Domstolens dom (Femte Afdeling) af 20. maj 2010 – Kommissionen mod Spanien

(Sag C-158/09)

»Traktatbrud – direktiv 2003/88/EF – tilrettelæggelse af arbejdstiden – ikke-civilt personale inden for den offentlige administration – manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist«

Traktatbrudssøgsmål – Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget – relevante forhold – forholdene ved udløbet af den i den begrundede udtalelse fastsatte frist (Art. 226 EF; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88) (jf. præmis 7-10)

Angående

Traktatbrud – tilsidesættelse af artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 299, s. 9) og af artikel 18, litra a), i Rådets direktiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EFT L 307, s. 18), der er opretholdt ved artikel 27, stk. 1, i direktiv 2003/88, sammenholdt med bilag I, del B til samme direktiv – ikke-civilt personale inden for den offentlige administration.

Konklusion

1)

Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, idet det ikke inden for den fastsatte frist har vedtaget alle de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet, for så vidt angår ikke-civilt personale inden for den offentlige administration.

2)

Kongeriget Spanien betaler sagens omkostninger.