Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

Unionsborgerskab – bestemmelser i EUF-traktaten – personelt anvendelsesområde – en mindreårig statsborger i en medlemsstat, som aldrig har udøvet sin ret til fri bevægelighed – omfattet

(Art. 20 TEUF)

Sammendrag

Artikel 20 TEUF skal fortolkes således, at den er til hinder for, at en medlemsstat for det første nægter en tredjelandsstatsborger, som forsørger sine små børn, der er unionsborgere, ophold i den medlemsstat, hvori de er bosat og er statsborgere, og for det andet nægter nævnte tredjelandsstatsborger en arbejdstilladelse, for så vidt som disse afgørelser reelt fratager de nævnte børn den effektive nydelse af kerneindholdet i de rettigheder, der er tilknyttet statussen som unionsborger.

Unionsborgerskabet kan således være den grundlæggende status, som tilkommer medlemsstaternes statsborgere. En sådan nægtelse af ophold vil imidlertid kunne indebære, at disse børn, der er unionsborgere, vil blive nødsaget til at forlade Unionens område for at følge deres forældre. På tilsvarende måde forholder det sig, hvis en arbejdstilladelse ikke tildeles en sådan person, idet han risikerer ikke at have tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv og sin familie, hvilket ligeledes vil kunne indebære, at hans børn, der er unionsborgere, vil kunne blive nødsaget til at forlade Unionens område. Under sådanne omstændigheder kan disse unionsborgere reelt ikke udøve kerneindholdet i de rettigheder, som de er tildelt ved deres status som unionsborgere.

(jf. præmis 41, 44 og 45 samt domskonkl.)