12.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 80/7


Domstolens kendelse (Femte Afdeling) af 16. september 2010 — Dominio de la Vega, SL mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Ambrosio Velasco SA

(Sag C-459/09 P) (1)

(Appel - EF-varemærke - forordning (EF) nr. 40/94 - artikel 8, stk. 1, litra b) - ansøgning om EF-figurmærket DOMINIO DE LA VEGA - det ældre EF-figurmærke PALACIO DE LA VEGA - risiko for forveksling på en del af den Europæiske Unions område - vurdering af ligheden mellem varemærkerne - den dominerende bestanddel)

2011/C 80/12

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Dominio de la Vega, SL (ved abogados E. Caballero Oliver og A. Sanz-Bermell y Martínez)

De andre parter i sagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (ved J. Crespo Carrillo, som befuldmægtiget) og Ambrosio Velasco SA (ved abogado E. Armijo Chávarri)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten i Første Instans (Syvende Afdeling) den 16. september 2009 i sag T-458/07, Dominio de la Vega mod KHIM, hvorved Retten frifandt Harmoniseringskontoret i en sag til prøvelse af afgørelse truffet den 3. oktober 2007 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 1431/2006-2) vedrørende en indsigelsessag mellem Ambrosio Velasco, SA og Dominio de la Vega, SL

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Dominio de la Vega, SL betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 24 af 30.1.2010.