26.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 63/7


Domstolens dom (Første Afdeling) af 22. december 2010 — Europa-Kommissionen mod Republikken Malta

(Sag C-351/09) (1)

(Traktatbrud - miljø - direktiv 2000/60/EF - artikel 8 og 15 - det indre overfladevands tilstand - fastlæggelse og anvendelse af overvågningsprogrammer - undladelse - forelæggelse af sammenfattende rapporter om overvågningsprogrammerne - undladelse)

2011/C 63/13

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved S. Pardo Quintillán og K. Xuereb, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Republikken Malta (ved S. Camilleri, D. Mangion, P. Grech og Y. Rizzo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Traktatbrud — tilsidesættelse af artikel 8 og 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327, s. 1) — forpligtelse til at fastlægge og iværksætte programmer for overvågning af overfladevandets tilstand — forpligtelse til at forelægge sammenfattende rapporter om programmerne for overvågning af overfladevandet

Konklusion

1)

Republikken Malta har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 8 og 15 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, idet den for det første har undladt at fastlægge og iværksætte programmer for overvågning af det indre overfladevands tilstand i overensstemmelse med direktivets artikel 8, stk. 1 og 2, og for det andet har undladt at forelægge sammenfattende rapporter om programmerne for overvåning af det indre overfladevands tilstand i overensstemmelse med direktivets artikel 15, stk. 2.

2)

Republikken Malta betaler sagens omkostninger.


(1)  EFT C 267 af 7.11.2009.