30.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 223/59


Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 16. juni 2008 — Cypern mod Kommissionen

(Sag T-122/08) (1)

(2008/C 223/111)

Processprog: græsk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 142 af 7.6.2008.