5.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 171/25


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Diikitiko Efetio Thessalonikis (Grækenland) den 28. april 2008 — Maria Kastrinaki mod Panepistimiako Geniko Nosokomio Thessalonikis ACHEPA

(Sag C-180/08)

(2008/C 171/38)

Processprog: græsk

Den forelæggende ret

Diikitiko Efetio Thessalonikis

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Maria Kastrinaki

Sagsøgt: Panepistimiako Geniko Nosokomio Thessalonikis ACHEPA

Præjudicielle spørgsmål

1)

Når en borger i en medlemsstat, som påberåber sig et kvalifikationsbevis, der som sådan falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 89/48/EØF, er blevet ansat hos en offentligretlig juridisk person og udøver et i værtsmedlemsstaten lovreguleret erhverv med en tidsubegrænset, privatretlig ansættelseskontrakt samt har haft en karrieremæssig og lønmæssig udvikling svarende til dette kvalifikationsbevis, har de kompetente myndigheder da senere mulighed for i medfør af bestemmelserne i direktivets artikel 1, 2, 3 og 4, fortolket i lyset af artikel 149 og 150 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, at udelukke vedkommende fra at udøve sine faglige rettigheder, da det ikke er muligt at anerkende det påberåbte kvalifikationsbevis som akademisk ligeværdigt med det kvalifikationsbevis, der kræves med henblik på indplacering i en stillingskategori og på et løntrin svarende til dette kvalifikationsbevis, alene af den grund, at kvalifikationsbeviset er blevet udstedt af oprindelsesmedlemsstatens myndigheder efter studier, som delvist blev gennemført inden for rammerne af en certificeringsaftale i værtsmedlemsstaten og ved et institut, som frit udøver virksomhed i værtsmedlemsstaten, men som imidlertid ikke er anerkendt som uddannelsesinstitution i denne medlemsstat i kraft af en generel bestemmelse i medlemsstatens lovgivning?

2)

Har de kompetente myndigheder mulighed for i medfør af bestemmelserne i direktiv 89/48/EØF, som gennemført i græsk ret ved tværministeriel afgørelse nr. A4/4112/247/1992, fortolket i lyset af artikel 39, stk. 1, artikel 40, stk. 1, artikel 43, artikel 47, stk. 1, artikel 49 og artikel 55 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, at udelukke en borger i en medlemsstat, som er ansat hos en offentligretlig juridisk person med en tidsubegrænset, privatretlig ansættelseskontrakt og har fået autorisation til at udøve dette erhverv i medfør af bestemmelserne i direktiv 89/48/EØF, som gennemført i græsk ret ved tværministeriel afgørelse nr. A4/4112/247/1992, fra udøvelsen af de faglige rettigheder, som følger af autorisationen til at udøve dette erhverv, med den begrundelse, at hans kvalifikationsbevis ikke er blevet anerkendt som akademisk ligeværdigt?