7.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 267/20


Domstolens dom (Første Afdeling) af 10. september 2009 — Francisco Vicente Pereda mod Madrid Movilidad SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social de Madrid — Spanien)

(Sag C-277/08) (1)

(Direktiv 2003/88/EF - tilrettelæggelse af arbejdstiden - ret til årlig betalt ferie - sygeorlov - årlig ferie, som falder sammen med sygeorlov - ret til årlig ferie på et andet tidspunkt)

2009/C 267/35

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Social de Madrid

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Francisco Vicente Pereda

Sagsøgt: Madrid Movilidad SA

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — Juzgado de lo Social de Madrid — fortolkning af artikel 7, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (EUT L 229, s. 9) — arbejdstager på sygeorlov i den af virksomheden fastsatte årlige ferieperiode som følge af en arbejdsulykke, der er indtrådt før den årlige ferieperiode — arbejdstagerens ret til at afholde sin årlige ferie i en anden periode

Konklusion

Artikel 7, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden skal fortolkes således, at den er til hinder for nationale bestemmelser eller kollektive overenskomster, hvorefter en arbejdstager, der er sygemeldt under sin årlige ferie som fastsat i ferieplanen for den virksomhed, hvor han arbejder, ikke har ret til efter raskmelding at afholde sin årlige ferie på et andet tidspunkt end oprindeligt fastsat, eventuelt uden for den omhandlede referenceperiode.


(1)  EUT C 223 af 30.8.2008.