26.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/50


Sag anlagt den 5. december 2007 — Huta Buczek mod Kommissionen

(Sag T-440/07)

(2008/C 22/95)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: Huta Buczek sp. z o.o. (Sosnowiec, Polen) (ved radca prawny D. Szlachetko-Reiter)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Artikel 1, artikel 3, stk. 1, og artikel 3, stk. 3, i Kommissionens beslutning af 23. oktober 2007 om statsstøtte nr. C 23/2006 (ex NN 35/2006), som Polen har ydet Technologie Buczek Group, annulleres.

Subsidiært annulleres artikel 1, artikel 3, stk. 1, og artikel 3, stk. 3, i Kommissionens beslutning af 23. oktober 2007 om statsstøtte nr. C 23/2006 (ex NN 35/2006), som Polen har ydet Technologie Buczek Group, for så vidt Kommissionen kræver tilbagesøgning af støtten fra selskabet Huta Buczek sp. z o.o..

Artikel 4 og artikel 5 i Kommissionens beslutning af 23. oktober 2007 om statsstøtte nr. C 23/2006 (ex NN 35/2006), som Polen har ydet Technologie Buczek Group, annulleres for så vidt angår tilbagesøgningen af støtten fra Huta Buczek sp. z o.o..

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren fremført følgende anbringender:

Tilsidesættelse af artikel 88, stk. 2, EF og artikel 87, stk. 1, EF, idet det fejlagtigt er antaget, at de restancer, som selskabet Technologie Buczek SA har, udgør støtte, som er uforenelig med fællesmarkedet. Sagsøgeren har anført, at Kommissionens konstatering følger af den fejlagtige antagelse, at de offentligretlige organer har undladt at foretage inddrivelse af den gæld, Technologie Buczek SA har. En tilsidesættelse af artikel 88, stk. 2, EF og artikel 87, stk. 1, EF følger ligeledes af, at det kræves, at den polske stat tilbagesøger støtte, som anses for uforenelig med fællesmarkedet, selv om Polen hverken har tilkendt Technologie Buczek SA eller Technologie Buczek Group støtte i den i beslutningen omhandlede størrelsesorden, og af, at størrelsen af den støtte, som skal tilbagebetales, er blevet fastsat vilkårligt uden retsgrundlag og økonomisk begrundelse. Sagsøgeren har ligeledes anført, at det udgør en tilsidesættelse af artikel 88, stk. 2, EF og artikel 87, stk. 1, EF at kræve af den polske stat, at den tilbagesøger støtten fra selskabet Huta Buczek sp. z o.o., skønt der ikke er grundlag for at antage, at selskabet kan være den reelle modtager af den støtte, der er tilkendt selskabet Technologie Buczek SA, og skønt denne støtte ikke er blevet tildelt selskabet, og at antage, at den reelle modtager af den angivelige støtte alene var selskaberne Huta Buczek sp. z o.o. og Buczek Automotive sp. z o.o., skønt de kun har draget fordel af en del af selskabet Technologie Buczek SA's aktiver.

Tilsidesættelse af princippet om god forvaltning i artikel 253 EF og artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder, idet beslutningen ikke er behørigt begrundet, således at den sætter sagsøgeren i stand til at bestemme grundene til beslutningen, og derfor er vedtagelsen af beslutningen i sig selv uforståelig for sagsøgeren, og idet de faktiske omstændigheder, som er af betydning for sagen, er blevet fastslået fejlagtigt og utilstrækkeligt.

Tilsidesættelse af artikel 5, stk. 3, EF og det heraf følgende proportionalitetsprincip, idet selskabet Huta Buczek sp. z o.o. er blevet pålagt en forpligtelse til at tilbagebetale støtte, selv om denne fremgangsmøde ifølge sagsøgeren hverken er egnet eller påkrævet for at nå de i traktaten fastsatte mål og er navnlig ikke begrundet i nødvendigheden af at fjerne støtte, som er uforenelig med fællesmarkedet.

Tilsidesættelse af retssikkerhedsprincippet, idet kontrahenten til en virksomhed, som har restancer over for det offentlige, pålægges en forpligtelse til at tilbagebetale støtte, som kontrahenten aldrig er blevet tilkendt og har draget fordel af, og idet det ifølge sagsøgeren vilkårligt er blevet fastsat, i hvilket omfang Technologie Buczek Group SA har draget nytte af den angiveligt tildelte støtte. Tilsidesættelse af ejendomsretten, idet det pålægges en virksomhed, som ikke er blevet tildelt nogen som helst støtte og dermed ikke er den reelle støttemodtager, at tilbagebetale en del af statsstøtten. Magtmisbrug, idet beslutningen er blevet vedtaget med et andet formål end fjernelse af støtte, som er uforenelig med fællesmarkedet.