26.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/50


Appel iværksat den 30. november 2007 af Nikos Giannopoulos til prøvelse af dom afsagt den 20. september 2007 af Retten for EU-personalesager i sag F-111/06, Giannopoulos mod Rådet

(Sag T-436/07 P)

(2008/C 22/94)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgien) (ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union

Appellantens påstande

Appellen fremmes til realitetsbehandling.

Den af EU-Personaleretten afsagte dom af 20. september 2007 i sag F-111/06, ophæves.

Appellantens annullations- og erstatningspåstand i første instans tages til følge.

Rådet tilpligtes at betale samtlige sagsomkostninger i forbindelse med annullationssøgsmålet og appelsagen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har til støtte for sine påstande fremsat en række anbringender vedrørende manglende begrundelse og åbenbare fejlskøn i Rettens bemærkninger til det første anbringende om tilsidesættelse af vedtægtens artikel 31, stk. 2, som han havde fremsat i sagen for førsteinstansen.