5.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 171/49


Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 23. maj 2008 — R.S. Arbeitsschutz mod KHIM — RS Components (RS)

(Sag T-501/07) (1)

(2008/C 171/96)

Processprog: engelsk

Formanden for Syvende Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 64 af 8.3.2008.