15.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 193/18


Dom afsagt af Retten i Første Instans den 1. juli 2009 — ThyssenKrupp Stainless mod Kommissionen

(Sag T-24/07) (1)

(Konkurrence - aftaler - flade varer i rustfrit stål - beslutning om konstatering af en overtrædelse af artikel 65 KS efter EKSF-traktatens udløb på grundlag af forordning (EF) nr. 1/2003 - legeringstillæg - Kommissionens kompetence - tilregnelse af ulovlig adfærd - retskraft - ret til forsvar - aktindsigt - forældelse - princippet om non bis in idem - samarbejde under den administrative procedure)

2009/C 193/26

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Tyskland) (ved avocats M. Klusmann og S. Thomas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved F. Castillo de la Torre, R. Sauer og O. Weber, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om hel eller delvis annullation af Kommissionens beslutning af 20. december 2006 om en procedure i henhold til artikel 65 KS (sag COMP/39.234 — legeringstillæg, fornyet beslutning), subsidiært nedsættelse af den bøde, der er pålagt ThyssenKrupp Stainless ved nævnte beslutning.

Konklusion

1)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

2)

ThyssenKrupp Stainless AG betaler sagens omkostninger


(1)  EUT C 82 af 14.4.2007.