26.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/32


Sag anlagt den 21. november 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Belgien

(Sag C-510/07)

(2008/C 22/58)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved G. Rozet og B. Schima, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Belgien

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Kongeriget Belgien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 1, stk. 1, i Rådets direktiv 68/414/EØF af 20. december 1968 om forpligtelse for EØF's medlemsstater til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter (1), idet det ikke administrativt eller ved lov har fastsat bestemmelser, der er egnede til i Fællesskabet til enhver tid at opretholde niveauet for lagrene af mineralolieprodukter i den anden kategori af mineralolieprodukter, som omhandles i direktivets artikel 2.

Kongeriget Belgien tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Med søgsmålet anfægter Kommissionen, at Kongeriget Belgien jævnligt har undladt at iagttage den pligt til oplagring af mineralolieprodukter, der er fastsat i direktiv 68/414/EØF, som ændret og kodificeret ved Rådets direktiv 2006/67/EF af 24. juli 2006 (2), for så vidt angår produkter i den anden kategori, som omhandles i dette direktiv, nemlig gasolie, dieselolie, petroleum og jet fuel af petroleumstypen. Kommissionen bemærker i den henseende bl.a., at der lejlighedsvis forekommer betydelige uoverensstemmelser mellem de af Kongeriget Belgien fremlagte månedlige tal vedrørende det indenlandske forbrug af de omhandlede produkter og de oplysninger, som Kommissionen har adgang til via Eurostat.


(1)  EFT 1968 II, s. 575.

(2)  EUT L 217, s. 8.