Domstolens dom (Første Afdeling) af 12. marts 2009 –
Antartica mod KHIM

(Sag C-320/07 P)

»Appel – EF-varemærker – forordning (EF) nr. 40/94 – artikel 8, stk. 5 – afslag på registrering – det velkendte ældre mærke NASDAQ – figurmærket »nasdaq« – brug af det ældre varemærke for varer og tjenesteydelser, der påstås tilbudt gratis – utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé – relevant kundekreds«

EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme – beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme til at omfatte ikke-lignende varer eller tjenesteydelser (Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5) (jf. præmis 48-51)

Angående

Appel af dom afsagt af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) den 10. maj 2007, Antartica mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag T-47/06), hvorved Retten frifandt Harmoniseringskontoret i et søgsmål anlagt af ansøgeren om figurmærket »nasdaq« for varer i klasse 9, 12, 14, 25 og 28 til prøvelse af afgørelse R 752/2004-2 truffet den 7. december 2005 af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret vedrørende annullation af Indsigelsesafdelingens afgørelse, hvorved denne ikke tog den indsigelse, der var blevet rejst af indehaveren af EF-ordmærket og det nationale ordmærke »NASDAQ« for varer i klasse 9, 16, 35, 36, 38 og 42, til følge – fortolkning af artikel 8, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).

Konklusion

1)

Appellen forkastes.

2)

Antartica Srl betaler sagens omkostninger.