Domstolens dom (Første Afdeling) af 23. april 2009 –
Kommissionen mod Belgien

(Sag C-292/07)

»Traktatbrud – offentlige indkøb – direktiv 2004/18/EF – fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter – ukorrekt eller ufuldstændig gennemførelse – manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist«

1.                     Institutionernes retsakter – direktiver – medlemsstaternes gennemførelse (art. 249, stk. 3, EF; Rådets direktiv 2004/18) (jf. præmis 68-70, 120 og 122)

2.                     Traktatbrudssøgsmål – Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget – relevante forhold – forholdene ved udløbet af den i den begrundede udtalelse fastsatte frist (art. 226 EF) (jf. præmis 100, 155 og 166)

Angående

Traktatbrud – manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist af de nødvendige bestemmelser for at efterkomme Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, s. 114).

Konklusion

1)

Kongeriget Belgien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/1/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, idet det ikke har vedtaget de nødvendige love og administrative bestemmelser for at gennemføre, eller fuldstændigt og/eller korrekt at gennemføre artikel 1, stk. 2, litra b), sammenholdt med bilag I, samt artikel 9, stk. 1, andet punktum, og artikel 8, litra a), nr. i) og iii), artikel 23, stk. 2, artikel 30, stk. 2-4, artikel 31, stk. 1, litra c), artikel 38, stk. 1, artikel 43, stk. 1, litra d), artikel 44, stk. 2, andet afsnit, artikel 44, stk. 3 og 4, artikel 46, stk. 1, artikel 48, stk. 2, litra f), artikel 55, stk. 1, andet afsnit, litra d) og e), og artikel 55, stk. 3, artikel 67, stk. 2, andet og tredje afsnit, artikel 68, stk. 1, litra a), artikel 72 og artikel 74, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/1/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2083/2005 af 19. december 2005.

2)

I øvrigt frifindes Kongeriget Belgien.

3)

Kongeriget Belgien betaler sagens omkostninger.