1.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/3


Domstolens dom (Store Afdeling) af 9. marts 2010 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland

(Sag C-518/07) (1)

(Traktatbrud - direktiv 95/46/EF - beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og fri udveksling af sådanne oplysninger - artikel 28, stk. 1 - nationale tilsynsmyndigheder - uafhængighed - administrativt tilsyn, som udøves over for disse myndigheder)

2010/C 113/04

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved C. Docksey, C. Ladenburger og H. Krämer, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland (ved M. Lumma og J. Möller, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (ved H. Hijmans og A. Scirocco, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Traktatbrud — tilsidesættelse af artikel 28, stk. 1, andet punktum, i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281, s. 31) — medlemsstaternes forpligtelse til at sikre, at de nationale myndigheder, der har til opgave at overvåge behandlingen af personoplysninger, udøver sine funktioner i fuld uafhængighed — den omstændighed, at myndighederne i de enkelte delstater, der har til opgave at overvåge behandlingen af personoplysninger uden for den offentlige sektor, er underlagt forbundsstatens tilsyn

Konklusion

1)

Forbundsrepublikken Tyskland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 28, stk. 1, andet afsnit, i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger ved at underlægge de nationale tilsynsmyndigheder, der er kompetente med hensyn til behandling af personoplysninger, der foretages i de forskellige delstater af ikke-offentlige organer og offentligretlige virksomheder, der deltager i konkurrencen på markedet (öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen), et statsligt tilsyn og således foretage en ukorrekt gennemførelse af kravet om, at disse myndigheder skal udøve deres funktioner »i fuld uafhængighed«.

2)

Forbundsrepublikken Tyskland betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

3)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 37 af 9.2.2008.