21.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 44/20


Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. december 2008 — Afton Chemical Limited mod The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (Chancery Division) (Det Forenede Kongerige))

(Sag C-517/07) (1)

(Direktiv 92/81/EØF - punktafgifter for mineralolier - artikel 2, stk. 2 og 3, samt artikel 8, stk. 1, litra a) - direktiv 2003/96/EF - beskatning af energiprodukter og elektricitet - artikel 2, stk. 2, og artikel 2, stk. 4, litra b) - anvendelsesområde - brændstofadditiver, som er mineralolier eller energiprodukter, men som ikke anvendes som brændstof - national beskatningsordning)

(2009/C 44/33)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Afton Chemical Limited

Sagsøgt: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse — High Court of Justice (Chancery Division) — fortolkning af artikel 2, stk. 3, og artikel 8, stk. 1, i Rådets direktiv 92/81/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier (EFT L 316, s. 12), artikel 2, stk. 3, og artikel 4, litra b), i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EFT L 283, s. 51), og af artikel 3 i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (EFT L 76, s. 1) — mineralolier, der tilsættes brændstof, og som er bestemt til andre formål end fremdrift af et køretøj, men som ikke er bestemt til at skulle udbydes til salg eller anvendes som brændstof — beskattes som brændstof?

Konklusion

Artikel 2, stk. 3, og artikel 8, stk. 1, i Rådets direktiv 92/81/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier, som ændret ved Rådets direktiv 94/74/EF af 22. december 1994, for så vidt angår perioden indtil den 31. december 2003 og artikel 2, stk. 3 og 4, i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet for så vidt angår perioden fra den 1. januar til den 31. oktober 2004 skal fortolkes således, at brændstofadditiver som de i hovedsagen omhandlede, som udgør »mineralolier« som omhandlet i førstnævnte direktivs artikel 2, stk. 1, eller »energiprodukter« som omhandlet i sidstnævnte direktivs artikel 2, stk. 1, men som ikke er bestemt til at skulle anvendes, udbydes til salg eller anvendes som motorbrændstof, skal underlægges den afgiftsordning, som er fastsat i nævnte direktiver.


(1)  EUT C 22 af 26.1.2008.