29.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 205/4


Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 9. juli 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien

(Sag C-397/07) (1)

(Traktatbrud - kapitaltilførselsafgifter - kapitalselskaber - direktiv 69/335/EØF - artikel 2, stk. 1 og 3, artikel 4, stk. 1, og artikel 7 - kapitaltilførselsafgift - fritagelse - betingelser - forlæggelse af sædet for den egentlige ledelse eller det vedtægtsmæssige hjemsted fra en medlemsstat til en anden - kapitaltilførselsafgift på kapital, der anvendes til at udøve erhvervsmæssig virksomhed i en medlemsstat gennem filialer eller faste driftssteder for selskaber, der er etableret i en anden medlemsstat)

2009/C 205/06

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved E. Gippini Fournier og M. Afonso, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Kongeriget Spanien (ved B. Plaza Cruz og M. Muñoz Pérez, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Traktatbrud — tilsidesættelse af Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter (EFT L 249, s. 25) — forlæggelse af et selskabs hjemsted — national lovgivning, der afgiftspålægger forlæggelse af hjemstedet, såfremt det pågældende selskab ikke pålægges kapitaltilførselsafgift i oprindelsesmedlemsstaten — betingelser for anvendelsen af obligatoriske afgiftsfritagelser

Konklusion

1)

Kongeriget Spanien har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 69/335/EØF af 17. juli 1969 om kapitaltilførselsafgifter, som ændret ved Rådets direktiv 73/79/EØF af 9. april 1973, Rådets direktiv 73/80/EØF af 9. april 1973 og Rådets direktiv 85/303/EØF af 10. juni 1985,

idet det opstiller de betingelser, der er fastsat i artikel 96 i anden tillægsbestemmelse til den konsoliderede affattelse af selskabsskatteloven (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), udstedt ved kongeligt lovdekret nr. 4/2004 af 5. marts 2004, for fritagelse for kapitaltilførselsafgift for de dispositioner, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i direktiv 69/335, som ændret ved direktiv 73/79, 73/80 og 85/303

idet det pålægger kapitaltilførselsafgift ved forlæggelse fra en medlemsstat til Spanien af sædet for den egentlige ledelse eller det vedtægtsmæssige hjemsted for kapitalselskaber, der ikke er blevet pålagt en tilsvarende afgift i deres oprindelsesmedlemsstat, og

idet det lægger kapitaltilførselsafgift på kapital, der anvendes til at udøve erhvervsmæssig virksomhed på spansk område gennem filialer eller faste driftssteder for selskaber, der er etableret i en medlemsstat, som ikke anvender en tilsvarende afgift.

2)

I øvrigt frifindes Kongeriget Spanien.

3)

Kongeriget Spanien betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 269 af 10.11.2007.