4.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 82/3


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 12. februar 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Hellenske Republik

(Sag C-45/07) (1)

(Traktatbrud - artikel 10 EF, artikel 71 EF og artikel 80, stk. 2, EF - sikkerheden til søs - kontrol af skibe og havnefaciliteter - internationale overenskomster - Fællesskabets og medlemsstaternes respektive kompetence)

(2009/C 82/04)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffmeister og I. Zervas, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Hellenske Republik (ved A. Samoni-Rantou og S. Chala, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for den anden part i sagen: Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (ved I. Rao, som befuldmægtiget, bistået af D. Anderson, QC)

Sagens genstand

Traktatbrud — tilsidesættelse af EF-traktatens artikel 10 og 71 samt artikel 81, stk. 2 — forelæggelse af et forslag for en international organisation, som henhører under Fællesskabets eksterne enekompetence (maritim sikkerhed) — forslag med henblik på kontrol af overensstemmelsen af skibe og havnefaciliteter med kravene i kapitel XI-2 i SOLAS-konventionen og med ISPS-koden

Konklusion

1)

Den Hellenske Republik har tilsidesat de forpligtelser, som påhviler den i henhold til artikel 10 EF, artikel 71 EF og artikel 80, stk. 2, EF, idet Den Hellenske Republik har forelagt Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) et forslag (MSC 80/5/11) vedrørende kontrol af foreneligheden af skibe og havnefaciliteter med kravene i kapitel XI-2 i den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen, der blev undertegnet i London den 1. november 1974, og med den internationale kode for sikring af skibe og havnefaciliteter.

2)

Den Hellenske Republik betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 82 af 14.4.2007.