Rettens dom (Fjerde Afdeling) af 16. november 2011 – Kendrion mod Kommissionen

(Sag T-54/06)

»Konkurrence – karteller – markedet for industrisække af plastik – beslutning, som fastslår en overtrædelse af artikel 81 EF – økonomisk enhed – solidarisk ansvar – proportionalitet – ligebehandling – bøder – loftet på 10% af omsætningen – reel betalingsevne«

1.                     Konkurrence – fællesskabsregler – overtrædelser – ansvar – moder- og datterselskaber – økonomisk enhed – bedømmelseskriterier – formodning for moderselskabets afgørende indflydelse på dets helejede datterselskaber – bevismæssige forpligtelser for den virksomhed, der ønsker at afkræfte denne formodning (art. 81, stk. 1, EF) (jf. præmis 49-52 og 65-67)

2.                     Konkurrence – bøder – vurdering ud fra virksomhedens individuelle adfærd – betydning, at en anden erhvervsdrivende ikke er pålagt nogen sanktion – foreligger ikke (art. 81, stk. 1, EF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 23, stk. 2) (jf. præmis 77 og 78)

3.                     Konkurrence – bøder – størrelse – fastsættelse – maksimumsbeløb – beregning – relevant omsætning – samlet omsætning for alle de selskaber, som udgør den økonomiske enhed, der handler som virksomhed – grænser (art. 81, stk. 1, EF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 23, stk. 2) (jf. præmis 91 og 92)

4.                     Konkurrence – bøder – størrelse – fastsættelse – ligebehandlingsprincippet – forskelle mellem virksomheder som følge af anvendelse af maksimumsbeløb – lovlig – forbud mod at pålægge små og mellemstore virksomheder en højere bøde – foreligger ikke (art. 81, stk. 1, EF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 23, stk. 2; Kommissionens meddelelse 98/C 9/03) (jf. præmis 106, 107, 110, 111 og 149)

5.                     Annullationssøgsmål – dom om annullation – retsvirkninger – annullation af en kommissionsbeslutning, hvorved der konstateres en overtrædelse af konkurrencereglerne – virkningerne for adressater, der ikke har anlagt sag – foreligger ikke (art. 81 EF, 230 EF og 249 EF) (jf. præmis 119)

6.                     Retspleje – stævning – formkrav – kort fremstilling af søgsmålsgrundene – realitetsbehandling af en henvisning til skriftlige indlæg, der er indgivet til den samme retsinstans i en anden sag – afgørende betingelse – parterne og navnlig sagsøgerne identiske i de to sager – mulighed for at afhjælpe en tilsidesættelse af princippet ved at fremlægge de pågældende anbringender i replikken – foreligger ikke (statutten for Domstolen, art. 21; Rettens procesreglement, art. 44, stk. 1) (jf.præmis 125-127)

7.                     Konkurrence – fællesskabsregler – overtrædelser – bøder – fastsættelse – kriterier – forhøjelse af det generelle bødeniveau – lovlig (art. 81, stk. 1, EF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 23, stk. 2) (jf. præmis 133 og 134)

8.                     Konkurrence – bøder – størrelse – fastsættelse – kriterier – den pågældende virksomheds samlede omsætning – omsætning vedrørende de varer, der er genstand for overtrædelsen – hensyntagen til de respektive omsætningstal – grænser (art. 81, stk. 1, EF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 23, stk. 2) (jf. præmis 141-143)

9.                     Konkurrence – bøder – størrelse – fastsættelse – kriterier – den pågældende virksomheds økonomiske situation – hensyn taget hertil – pligt for Kommissionen til at anmode om detaljerede oplysninger om en virksomheds finansielle situation – foreligger ikke [art. 81, stk. 1, EF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 23, stk. 2; Kommissionens meddelelse 98/C 9/03, punkt 5, b)] (jf. præmis 161-163 og 165)

10.                     Konkurrence – bøder – størrelse – fastsættelse – opdeling af berørte virksomheder i forskellige kategorier – betingelser (art. 81, stk. 1, EF; Rådets forordning nr. 1/2003, art. 23, stk. 2; Kommissionens meddelelse 98/C 9/03, punkt 1 A) (jf. præmis 182 og 183)

Angående

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2005) 4634 af 30. november 2005 om en procedure i henhold til [artikel 81 EF] (sag COMP/F/38 354 – Industrisække) vedrørende et kartel på markedet for industrisække af plastik, for så vidt som den er rettet til sagsøgeren, samt påstand om annullation eller nedsættelse af den bøde, sagsøgeren er blevet pålagt.

Konklusion

1)

Europa-Kommissionen frifindes.

2)

Kendrion NV betaler sagens omkostninger.