21.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 44/46


Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 3. december 2008 — RSA Security Ireland mod Kommissionen

(Sag T-227/06) (1)

(Annullationssøgsmål - fælles toldtarif - tarifering i den kombinerede nomenklatur - person, som ikke er individuelt berørt - afvisning)

(2009/C 44/80)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: RSA Security Ireland Ltd (Shannon, Irland) (ved barrister B. Conway og solicitor S. Daly)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved X. Lewis og J. Hottiaux, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens forordning (EF) nr. 888/2006 af 16. juni 2006 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur (EUT L 165, s. 6).

Konklusion

1)

Sagen afvises.

2)

RSA Security Ireland betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 249 af 14.10.2006.