11.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 260/3


Domstolens dom (Anden Afdeling) af 3. juli 2008 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Irland

(Sag C-215/06) (1)

(Traktatbrud - manglende vurdering af indvirkningen på miljøet af projekter, der er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 85/337/EØF - efterfølgende lovliggørelse)

(2008/C 260/03)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Lawunmi og D. Recchia, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Irland (ved D. O'Hagan, som befuldmægtiget, J. Connolly, SC, og G. Simons, BL)

Sagens genstand

Traktatbrud — artikel 2, 4 og 5-10 i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EFT L 175, s. 40) — manglende fastsættelse af foranstaltninger for at sikre at projekter, som er omfattet af direktivet, undergives en vurdering af indvirkningen på miljøet

Konklusion

1)

Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 2, 4 og 5-10 i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet såvel i dets affattelse forud for som i dets affattelse efter de ændringer, der er indført ved Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997,

idet medlemsstaten ikke har vedtaget alle de nødvendige bestemmelser for at sikre, at projekter, som er omfattet af direktivet, før de gennemføres helt eller delvist, først vurderes med hensyn til nødvendigheden af en vurdering af indvirkningen på miljøet, og derefter, såfremt projekterne kan få væsentlig indvirkning på miljøet på grund af deres art, dimensioner eller placering, undergives en vurdering af denne indvirkning i overensstemmelse med artikel 5-10 i direktiv 85/337, og

Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 2, 4 og 5-10 i nævnte direktiv 85/337 såvel i dets affattelse forud for som i dets affattelse efter de ændringer, der er indført ved direktiv 97/11, idet medlemsstaten ikke har vedtaget alle de nødvendige bestemmelser for at sikre, at der før udstedelsen af anlægstilladelser til opførelsen af en vindmøllepark og tilknyttede anlægsarbejder i Derrybrien, Galway County, blev foretaget en vurdering af disse anlægsarbejders indvirkning på miljøet i overensstemmelse med direktivets artikel 5-10.

2)

Irland betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 178 af 29.7.2006.