26.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 22/42


Dom afsagt af Retten i Første Instans den 12. december 2007 — Italien mod Kommissionen

(Sag T-308/05) (1)

(Strukturfonde - cofinansiering - forordning (EØF) nr. 1260/1999 og 448/2004 - betingelser for acontoudbetalinger fra nationale organer i henhold til statsstøtteordninger eller støtte - bevis for den endelige støttemodtagers brug af midlerne - annullationssøgsmål - anfægtelig akt)

(2008/C 22/78)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Den Italienske Republik (først ved avvocato dello Stato A. Cingolo, derefter ved avvocato dello Stato G. Gentili)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved L. Flynn og M. Velardo, som befuldmægtigede, bistået af avocat G. Faedo)

Sagens genstand

Påstand om annullation af flere beslutninger, som ifølge sagsøgeren er indeholdt i Kommissionens skrivelser nr. 5272 af 7. juni 2005, nr. 5453 af 8. juni 2005, nr. 5726 og 5728 af 17. juni 2005 og nr. 5952 af 23. juni 2005.

Konklusion

1)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

2)

Den Italienske Republik betaler sagens omkostninger.


(1)  EUT C 257 af 15.10.2005.