PERSONALERETTENS KENDELSE

(Anden Afdeling)

3. maj 2007

Sag F-123/05

Jean-Marc Bracke

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – intern udvælgelsesprøve – adgangsbetingelser – meddelelse om udvælgelsesprøve – anciennitetskrav – midlertidigt ansat personale – vedtægtens artikel 27 – princippet om god forvaltningsskik – princippet om forbud mod forskelsbehandling«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Jean-Marc Bracke har nedlagt påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 7. september 2005 om afslag på sagsøgerens klage over Kommissionens afgørelse af 21. april 2005 om afslag på at ansætte sagsøgeren som tjenestemand på prøve efter udvælgelsesprøven KOM/PC/04.

Udfald: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – interne udvælgelsesprøver – adgangsbetingelser

(Tjenestemandsvedtægten, art. 27, stk. 1, og art. 29, stk. 1)

2.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – udvælgelseskomité – uafhængighed – grænser

1.      Institutionernes skønsudøvelse i forbindelse med afholdelse af udvælgelsesprøver skal navnlig ved fastsættelse af adgangsbetingelserne være i overensstemmelse med de ufravigelige betingelser i vedtægtens artikel 27, stk. 1, og artikel 29, stk. 1. Vedtægtens artikel 27, stk. 1, og artikel 29, stk. 1, fastsætter – begge præceptivt – henholdsvis ansættelsens formål og rammerne for de procedurer, der skal følges med henblik på besættelse af ledige stillinger. Skønnet skal derfor altid udøves på grundlag af de krav, der stilles til den pågældende stilling, og mere generelt under hensyntagen til tjenestens interesser.

Ansættelsesmyndigheden anvender vedtægtens artikel 27 og 29 korrekt, når den som en adgangsbetingelse til en intern udvælgelsesprøve opstiller et krav om fem års anciennitet i tjenesten som tjenestemand eller som ansat i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber og ikke medregnet perioder som ansat ved institutionerne som vikar. Denne betingelse gør det nemlig muligt at sikre, at ansøgerne ikke blot har erhvervserfaring, men ligeledes, at de har godtgjort deres egnethed inden for rammerne af de former for ansættelse, der er fastsat i vedtægten og ordning for øvrige ansatte, der for så vidt angår ledelseshierarki, evaluering og sanktioner adskiller sig fra de former for ansættelse, der gælder for vikarer. Betingelsen er heller ikke i strid med princippet om ligebehandling, idet personer, som har været ansat som vikarer, på den ene side, og personer, som har været ansat som tjenestemænd eller øvrig ansat, på den anden side, henset til betingelsens formål, ikke befinder sig i en sammenlignelig situation.

(jf. præmis 45, 46, 49-52 og 56)

Henvisning til:

Retten, 21. november 2000, sag T-214/99, Carrasco Benítez mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 257, og II, s. 1169, præmis 53 og 57; 13. december 2006, sag T-173/05, Heus mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-2, s. 329, og II-A-2, s. 1695, præmis 37, 41, 42 og 44.

2.      Ansættelsesmyndighedens afgørelser, som den træffer under udøvelsen af sine egne beføjelser, må ikke være behæftet med retlige mangler. Ansættelsesmyndigheden kan derfor ikke være bundet af udvælgelseskomitéernes ulovlige beslutninger, for så vidt som dens egne beslutninger herved bliver ulovlige. Når udvælgelseskomitéen med urette giver en ansøger adgang til at deltage i udvælgelsesprøven og dernæst opfører ham på listen over egnede ansøgere, bør ansættelsesmyndigheden følgelig afvise at foretage udnævnelse af denne ansøger ved en begrundet afgørelse, som gør det muligt for Fællesskabets retsinstanser at vurdere dennes rigtighed.

Ansættelsesmyndigheden skal først undersøge lovligheden af udvælgelseskomitéens afgørelse om at give en ansøger adgang til udvælgelsesprøven på det tidspunkt, hvor spørgsmålet om en faktisk ansættelse opstår, og ikke på det tidspunkt, hvor udvælgelseskomitéen tilsender den listen over egnede ansøgere.

(jf. præmis 64 og 65)

Henvisning til:

Domstolen, 23. oktober 1986, sag 142/85, Schwiering mod Revisionsretten, Sml. s. 3177, præmis 19 og 20.

Retten, 16. marts 2005, sag T-329/03, Ricci mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 69, og II, s. 315, præmis 35; 15. september 2005, sag T-306/04, Luxem mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 263, og II, s. 1209, præmis 23 og 24.