Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

1. Fællesskabsret – fortolkning – metoder

2. Tilnærmelse af lovgivningerne – forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge – direktiv 91/308

(Art. 6, stk. 2, EU; Rådets direktiv 91/308, art. 2a, nr. 5, og art. 6, stk. 1 og 3, andet afsnit)

Sammendrag

1. Når en bestemmelse i den afledte fællesskabsret kan fortolkes på flere måder, bør den fortolkning, der bringer bestemmelsen i overensstemmelse med EF-traktaten, lægges til grund frem for den, som medfører, at bestemmelsen må anses for uforenelig hermed. Det påhviler således ikke blot medlemsstaterne at fortolke deres nationale ret på en måde, der er forenelig med fællesskabsretten, men også at sikre, at de ikke lægger en fortolkning af den afledte ret til grund, som kommer i konflikt med grundlæggende rettigheder, der beskyttes ved Fællesskabets retsorden, eller med andre almindelige fællesskabsretlige principper.

(jf. præmis 28)

2. Den oplysningspligt og den pligt til at samarbejde med de myndigheder, der er ansvarlige for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge, som er fastsat i artikel 6, stk. 1, i direktiv 91/308 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, som ændret ved direktiv 2001/97, og som er pålagt advokater i direktivets artikel 2a, nr. 5, henset til direktivets artikel 6, stk. 3, andet afsnit, tilsidesætter ikke retten til en retfærdig rettergang, således som denne er sikret ved den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 6 og artikel 6, stk. 2, EU.

Det fremgår af artikel 2a, nr. 5, i direktiv 91/308, at oplysnings- og samarbejdspligten kun gælder for advokaters vedkommende, for så vidt som de bistår deres klient ved forberedelsen eller udførelsen af visse transaktioner, hovedsageligt af finansiel karakter eller vedrørende fast ejendom, som er omfattet af denne bestemmelses litra a), eller når de på deres klients vegne og for dennes regning foretager en hvilken som helst finansiel transaktion eller transaktion vedrørende fast ejendom. Disse aktiviteter finder på grund af deres karakter i almindelighed ikke sted i forbindelse med en retssag og falder dermed uden for anvendelsesområdet for retten til en retfærdig rettergang.

Desuden er en advokat, som medvirker ved en transaktion, der er omfattet af artikel 2a, nr. 5, i direktiv 91/308, så snart han anmodes om at forsvare eller repræsentere klienten i en retssag eller rådgive om iværksættelse eller undgåelse af en retssag, i medfør af direktivets artikel 6, stk. 3, andet afsnit, undtaget fra forpligtelserne i henhold til samme artikels stk. 1, uanset om oplysningerne er modtaget eller indhentet før, under eller efter retssagen. En sådan undtagelse er egnet til at sikre klientens ret til en retfærdig rettergang.

Da de krav, der følger af retten til en retfærdig rettergang, pr. definition forudsætter tilknytning til en retssag, og henset til, at advokater i henhold til artikel 6, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 91/308 er undtaget fra oplysnings- og samarbejdspligten i henhold til artikel 6, stk. 1, når deres aktiviteter er kendetegnet ved en sådan tilknytning, er de nævnte krav således overholdt.

(jf. præmis 33-35 og 37 samt domskonkl.)