Domstolens dom (Femte Afdeling) af 12. januar 2006, sag C-107/05, Kommissionen mod Finland (traktatbrud – direktiv 2003/87/EF – manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist)

Medlemsstater – forpligtelser – gennemførelse af direktiver – traktatbrud ubestridt (art. 226 EF) (jf. præmis 5)

Angående: Traktatbrud – manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EFT L 275, s. 32).

Konklusion:

1)

Republikken Finland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, idet den ikke har vedtaget de nødvendige love og administrative forskrifter med hensyn til Ålandsøerne for at efterkomme direktiv 2003/87/EF.

 

2)

Republikken Finland betaler sagens omkostninger.