1.8.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 180/42


Dom afsagt af Retten i Første Instans den 17. juni 2009 — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group mod Rådet

(Sag T-498/04) (1)

(Dumping - import af glyphosat med oprindelse i Folkerepublikken Kina - status som virksomhed, der opererer under markedsøkonomiske vilkår - artikel 2, stk. 7, litra b) og d), i forordning (EF) nr. 384/96)

2009/C 180/77

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd (Jiande City, Kina) (først ved avocat D. Horovitz og barrister B. Hartnett, derefter ved D. Horovitz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved J.-P. Hix, som befuldmægtiget, bistået af avocat G. Berrisch)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Association des Utilisateurs et Distributeurs de l’AgroChimie Européenne (Audace) (ved J. Flynn, QC, og barrister D. Scannell)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved E. Righini og K. Talabér-Ritz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 1683/2004 af 24. september 2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af glyphosat med oprindelse i Folkerepublikken Kina (EUT L 303, s. 1), for så vidt som den omfatter sagsøgeren.

Konklusion

1)

Artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 1683/2004 af 24. september 2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af glyphosat med oprindelse i Folkerepublikken Kina annulleres, for så vidt som den berører Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd.

2)

Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd og Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européennes (Audace).

3)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer sine egne omkostninger.


(1)  EUT C 57 af 5.3.2005.