Domstolens dom (Femte Afdeling) af 16. marts 2006 – Kommissionen mod Grækenland

(Sag C-518/04)

(Traktatbrud – direktiv 92/43/EØF – bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – artsbeskyttelse)

1.                     Traktatbrudssøgsmål – Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget – relevante forhold – forholdene ved udløbet af den i den begrundede udtalelse fastsatte frist (art. 226 EF) (jf. præmis 12)

2.                     Miljø – bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter – direktiv 92/43 [Rådets direktiv 92/43, art. 12, stk. 1, litra b) og d), samt bilag IV, punkt a)] (jf. præmis 14-22)

Angående:

: Traktatbrud – tilsidesættelse af artikel 12, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206, s. 7) – beskyttelse af Vipera schweizeri-hugorme på øen Milos – undladelse af at træffe de nødvendige foranstaltninger, der forbyder forstyrrelse af denne art i perioder, hvor den yngler, samt ødelæggelse eller beskadigelse af yngleområder.

Konklusion:

 

Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 12, stk. 1, litra b) og d), i Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, idet den ikke inden for den fastsatte frist har truffet de nødvendige foranstaltninger til indførelse og gennemførelse af en effektiv streng beskyttelsesordning for Vipera schweizeri-hugorme på øen Milos, der forbyder forsætlig forstyrrelse af denne art, i særdeleshed i perioder, hvor den yngler, udviser yngelpleje og overvintrer, samt enhver beskadigelse eller ødelæggelse af den nævnte arts yngle- eller rasteområder.

 

Den Hellenske Republik betaler sagens omkostninger.