Sag T-227/01

Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava

og

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Begæring om intervention – sammenslutning – berettiget interesse i afgørelsen af tvisten«

Kendelse afsagt af formanden for Rettens Femte Udvidede Afdeling den 10. januar 2006 

Sammendrag af kendelse

1.     Retspleje – intervention – betingelser for antagelse til realitetsbehandling

(Statutten for Domstolen, art. 40, stk. 2, og art.. 53, stk. 1)

2.     Retspleje – intervention – personer med berettiget interesse

(Statutten for Domstolen, art. 40, stk. 2)

1.     I henhold til artikel 40, stk. 2, i statutten for Domstolen, som i henhold til nævnte statuts artikel 53, stk. 1, finder anvendelse på rettergangsmåden ved Retten, har alle personer, der godtgør at have en berettiget interesse i afgørelsen af en retstvist, med undtagelse af retstvister mellem medlemsstater, mellem Fællesskabernes institutioner eller mellem medlemsstater på den ene side og Fællesskabets institutioner på den anden side, ret til at intervenere.

En berettiget interesse i afgørelsen af retstvisten som omhandlet i artikel 40 i statutten for Domstolen skal forstås som en direkte og aktuel interesse i, at der gives medhold i de påstande, til støtte for hvilke interventionsbegæringen er indgivet, og ikke som en interesse i forhold til de påberåbte anbringender. »Afgørelse« af retstvisten skal således forstås som den endelige dom, der ønskes afsagt af den ret, for hvilken sagen indbringes, og som vil fremgå af domskonklusionen. Det må navnlig efterprøves, om intervenienten berøres direkte af den anfægtede retsakt, og om intervenientens interesse i sagens afgørelse er godtgjort. I øvrigt skal der sondres mellem de parter, der begærer intervention, og som godtgør at have en direkte interesse i afgørelsen vedrørende selve den retsakt, som påstås annulleret, og dem, som kun godtgør at have en indirekte interesse i tvistens afgørelse på grund af ligheder mellem deres egen situation og en af parternes.

(jf. præmis 4 og 15)

2.     Sammenslutninger, hvis formål er at varetage deres medlemmers interesser i sager om principielle spørgsmål, der kan have betydning for medlemmerne, har en ret til at intervenere.

(jf. præmis 6)
KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR FEMTE UDVIDEDE AFDELING VED RETTEN I FØRSTE INSTANS

10. januar 2006 (*)

»Begæring om intervention – sammenslutning – berettiget interesse i afgørelsen af en retstvist«

I sag T-227/01,

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava,

Comunidad Autónoma del País Vasco – Gobierno del País Vasco,

først ved avocat R. Falcón Tella, derefter ved avocats M. Morales Isasi og I. Sáenz-Cortabarría Fernandez,

sagsøgere,

støttet af:

Confederación Empresarial Vasca (Confebask), Bilbao (Spanien), ved avocat M. Araujo Boyd,

intervenient,

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved J. Buendía Sierra, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøgt,

angående en påstand om annullation af Kommissionens beslutning 2002/820/EF af 11. juli 2001 om den spanske stats støtteordning til fordel for virksomheder i Álava-provinsen i form af et nedslag i skatten på 45% af investeringsbeløbet (EFT 2002 L 296, s. 1),

har

FORMANDEN FOR FEMTE UDVIDEDE AFDELING VED DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS

afsagt følgende

Kendelse

 Retsforhandlinger

1       Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 25. september 2001 har sagsøgerne i henhold til artikel 230, stk. 4, EF anlagt sag med påstand om annullation af Kommissionens beslutning 2002/820/EF af 11. juli 2001 om den spanske stats støtteordning til fordel for virksomheder i Álava-provinsen i form af et nedslag i skatten på 45% af investeringsbeløbet (EFT 2002 L 296, s. 1).

2       Ved dokument indleveret til Rettens Justitskontor den 4. januar 2002 har Círculo de Empresarios Vascos, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava samt Territorios Históricos de Vizcaya og de Guipúzcoa anmodet om tilladelse til at intervenere til støtte for sagsøgernes påstande.

3       Begæringen om intervention blev forkyndt for sagens parter den 10. januar 2002 i henhold til artikel 116, stk. 1, i Rettens procesreglement. Kommissionen nedlagde i modsætning til sagsøgerne påstand om, at interventionsbegæringen fra førnævnte Círculo de Empresarios Vascos og Territorios Históricos blev forkastet. Interventionsbegæringen fra Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava blev derimod ikke bestridt.

 Retlige bemærkninger

4       I henhold til artikel 40, stk. 2, i statutten for Domstolen, som i henhold til nævnte statuts artikel 53, stk. 1, finder anvendelse på rettergangsmåden ved Retten, har alle personer, der godtgør at have en berettiget interesse i afgørelsen af en retstvist, med undtagelse af retstvister mellem medlemsstater, mellem Fællesskabernes institutioner eller mellem medlemsstater på den ene side og Fællesskabets institutioner på den anden side, ret til at intervenere.

5       Círculo de Empresarios Vascos har anført, at den er en sammenslutning af virksomheder, som varetager de økonomiske og erhvervsmæssige interesser for Baskerlandet. Disse interesser vil blive alvorligt berørt, hvis tilbagebetalingen af støtten som fastsat i den anfægtede beslutning blev stadfæstet af Retten. Círculo de Empresarios Vascos har ligeledes oplyst, at sammenslutningen deltog i den formelle undersøgelsesprocedure, som blev iværksat af Kommissionen i henhold til artikel 88, stk. 2, EF.

6       Ifølge fast retspraksis har sammenslutninger, hvis formål er at varetage deres medlemmers interesser i sager om principielle spørgsmål, der kan have betydning for medlemmerne, en ret til at intervenere (kendelse afsagt af Domstolens præsident den 17.6.1997, forenede sager C-151/97 P(I) og C-157/97 P(I), National Power og PowerGen, Sml. I, s. 3491, præmis 66, og kendelse afsagt af Rettens præsident den 28.5.2001, sag T-53/01 R, Poste Italiane mod Kommissionen, Sml. II, s. 1479, præmis 51).

7       I det foreliggende tilfælde bemærkes, at interventionsbegæringen er vedlagt et notaroprettet dokument, hvoraf fremgår, at fuldmagten til advokaten for Círculo de Empresarios Vascos er behørigt udstedt af den, der på den juridiske persons vegne er beføjet til at udstede en sådan. I nævnte dokument præciseres, at sammenslutningen er reguleret af vedtægter, som er blevet godkendt på en stiftende generalforsamling af 20. januar 1982 og registreret for en notar ifølge dokument af 8. februar 1982.

8       Selv om ovennævnte dokument gør det muligt at fastslå, at Círculo de Empresarios Vascos er en sammenslutning, som er behørigt registreret og har status som juridisk person, må det imidlertid konstateres, at sammenslutningen ikke har fremlagt sine vedtægter.

9       Det er således umuligt for Retten at kontrollere den nøjagtige sammensætning af den part, der begærer intervention, partens repræsentative karakter, og om partens formål faktisk er at varetage beskyttelsen af medlemmernes interesser.

10     Den blotte omstændighed, at sammenslutningen har hævdet, at den af egen drift har deltaget i den af Kommissionen iværksatte formelle undersøgelsesprocedure, er desuden ikke tilstrækkelig til at godtgøre den berettigede interesse, der kræves i artikel 40 i statutten for Domstolen, som fortolket i den ovenfor i præmis 6 nævnte retspraksis.

11     Mens intervenientens navn lader forstå, at den udgør en kreds af fysiske personer, har sammenslutningen endelig ikke godtgjort, at visse af dens medlemmer faktisk har modtaget den omtvistede støtte. Sidstnævnte konstatering udelukker, at der hos medlemmerne af den part, der begærer intervention, foreligger en individuel, direkte og godtgjort interesse i den afgørelse, der træffes med hensyn til den specifikke retsakt, der påstås annulleret (jf. i denne retning kendelsen i sagen National Power og PowerGen, præmis 53, og Rettens kendelse af 28.5.2004, sag T-253/03, Akzo Nobel Chemicals og Akcros Chemicals mod Kommissionen, Sml. II, s. 1603, præmis 23). I øvrigt er interessen ligeledes indirekte og ikke-godtgjort for så vidt angår de erhvervsdrivende, som angiveligt er medlemmer af Círculo de Empresarios Vascos, og som kontraktligt er tilknyttet virksomheder, der har modtaget støtte som omhandlet i den anfægtede beslutning, og over for hvilke den part, der begærer intervention, har anført eventuelle følgevirkninger af forpligtelsen til tilbagebetaling af støtten.

12     Interventionsbegæringen fra Círculo de Empresarios Vascos tages derfor ikke til følge.

13     Hvad angår Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava er denne for sit vedkommende et offentligt organ, som ifølge artikel 1 i Ley 3/1993 af 22. marts 1993, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (BOE af 23.3.1993) varetager de erhvervsmæssige og industrielle interesser i Territorio Histórico de Álava. Det er imidlertid ubestridt, at disse interesser ville kunne blive berørt af den anfægtelse af skatteordningen, som den anfægtede beslutning indebærer. Dens interventionsbegæring bør herefter imødekommes.

14     Da den i procesreglementets artikel 24, stk. 6, omhandlede meddelelse blev offentliggjort den 24. november 2001, er interventionsbegæringen fra Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava blevet fremsat inden for den frist, der er fastsat i samme procesreglements artikel 115, stk. 1.

15     Hvad angår interventionsbegæringen fra Territorios Históricos de Vizcaya og de Guipúzcoa bemærkes, at en berettiget interesse i afgørelsen af retstvisten som omhandlet i artikel 40 i statutten for Domstolen skal forstås som en direkte og aktuel interesse i, at der gives medhold i de påstande, til støtte for hvilke interventionsbegæringen er indgivet, og ikke som en interesse i forhold til de påberåbte anbringender (Domstolens kendelse af 25.11.1964, sag 111/63, Lemmerz-Werke mod Den Høje Myndighed, Rec. 1965, s. 883, på s. 884, af 12.4.1978, forenede sager 116/77, 124/77 og 143/77, Amylum m.fl. mod Rådet og Kommissionen, Sml. s. 893, præmis 7 og 9, og kendelsen i sagen National Power og PowerGen, præmis 53). »Afgørelse« af retstvisten skal nemlig forstås som den endelige dom, der ønskes afsagt af den ret, for hvilken sagen indbringes, og som vil fremgå af domskonklusionen. Det må navnlig efterprøves, om intervenienten berøres direkte af den anfægtede retsakt, og om intervenientens interesse i sagens afgørelse er godtgjort. I øvrigt skal der sondres mellem de parter, der begærer intervention, og som godtgør at have en direkte interesse i afgørelsen vedrørende selve den retsakt, som påstås annulleret, og dem, som kun godtgør at have en indirekte interesse i tvistens afgørelse på grund af ligheder mellem deres egen situation og en af parternes (kendelse afsagt af Domstolens præsident den 6.3.2003, sag C-186/02 P, Ramondín og Ramondín Cápsulas mod Kommissionen, Sml. I, s. 2415, præmis 14, Rettens kendelse af 25.2.2003, sag T-15/02, BASF mod Kommissionen, Sml. II, s. 213, præmis 26 og 27).

16     I det foreliggende tilfælde har Territorios Históricos de Vizcaya og de Guipúzcoa baseret deres interventionsbegæring dels på den omstændighed, at de selv har indført lignende skatteordninger som Normas Forales, som er fundet uforenelige med fællesmarkedet ved den anfægtede beslutning, dels på den omstændighed, at de også har anlagt annullationssøgsmål til prøvelse af tilsvarende beslutninger, som Kommissionen vedtog til imødegåelse af nævnte ordninger.

17     Territorios Históricos de Vizcaya og de Guipúzcoa har således kun anført en indirekte interesse i afgørelsen af retstvisten som følge af lighedspunkter mellem deres situation og situationen for sagsøgerne i den foreliggende sag (jf. i denne retning kendelsen i sagen Ramondín og Ramondín Cápsulas mod Kommissionen, præmis 16). Den egenskab at være sagsøger i retssager, som ligner nærværende sag, kan ikke godtgøre, at der foreligger en interesse i afgørelsen af retstvisten som omhandlet i artikel 40 i statutten for Domstolen.

18     Det følger af ovenstående, at interventionsbegæringen fra Territorios Históricos de Vizcaya og de Guipúzcoa ikke tages til følge.

 Sagens omkostninger

19     I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 1, træffes afgørelsen om sagens omkostninger ved den dom eller kendelse, hvorved sagens behandling afsluttes. Nærværende kendelse afslutter sagens behandling i forhold til Círculo de Empresarios Vascos og Territorios Históricos de Vizcaya og de Guipúzcoa. Følgelig bør der træffes afgørelse om sagens omkostninger i forbindelse med deres begæring om intervention.

20     Ifølge artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da der i det foreliggende tilfælde ikke er nedlagt påstand om fordeling af sagens omkostninger, bestemmes, at Círculo de Empresarios Vascos og Territorios Históricos de Vizcaya og de Guipúzcoa bærer deres egne omkostninger. For så vidt angår disse interventioner bærer sagsøgerne og sagsøgte ligeledes deres egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

bestemmer

FORMANDEN FOR RETTENS FEMTE UDVIDEDE AFDELING

1)      Det tillades Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava at intervenere i sag T‑227/01 til støtte for sagsøgernes påstande.

2)      Alle procesdokumenter forkyndes ved justitssekretærens foranstaltning for Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava.

3)      Der fastsættes en frist for Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava til skriftligt at fremsætte anbringender til støtte for dets påstande.

4)      Den af Círculo de Empresarios Vascos samt af Territorios Históricos de Vizcaya og de Guipúzcoa fremsatte interventionsbegæring tages ikke til følge.

5)      Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes for så vidt angår Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álavas interventionsprocedure.

6)      Círculo de Empresarios Vascos samt Territorios Históricos de Vizcaya og de Guipúzcoa bærer deres egne omkostninger i forbindelse med deres begæringer om intervention. Sagsøgerne og sagsøgte bærer ligeledes deres egne omkostninger i forbindelse med disse interventionsbegæringer.

Således bestemt i Luxembourg den 10. januar 2006.

E. Coulon

 

      M. Vilaras

Justitssekretær

 

      Afdelingsformand


* Processprog: spansk.