Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

Tilnærmelse af lovgivningerne - fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - direktiv 90/435 - fritagelse i datterselskabets medlemsstat for skat af udbytte udloddet til moderselskabet - kildeskat - begreb - konkret tilfælde

(Rådets direktiv 90/435, art. 5, stk. 1)

Sammendrag

$$Der foreligger »kildeskat« som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i direktiv 90/435 om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater - hvori det bestemmes, at udbytte, som et datterselskab udlodder til sit moderselskab, der har en kapitalandel i datterselskabet på mindst 25%, fritages for kildeskat - når det i en national retsforskrift er fastsat, at der ved udlodning af overskud fra et datterselskab - et aktieselskab eller tilsvarende selskab - til moderselskabet ved beregningen af datterselskabets skattepligtige indkomst skal tages hensyn til, at den samlede nettofortjeneste, der omfatter indtægter, som er underlagt en særlig beskatning, som medfører, at skattetilsvar bortfalder, og som også omfatter skattefrie indtægter, medregnes i beskatningsgrundlaget, idet indtægter, der henhører under disse to kategorier, efter nationale regler ikke ville blive beskattet, hvis de blev i datterselskabet og ikke blev udloddet til moderselskabet.

En sådan beskatning udløses nemlig ved udbetalingen af udbytte og afhænger direkte af beløbets størrelse.

( jf. præmis 28 og 33 samt domskonkl. )