61998O0162

Kendelse afsagt af Domstolens Fjerde Afdeling den 12. november 1998. - Sag hvorunder Hans-Jürgen Hartmann i hovedsagen har anfægtet et bødeforlæg. - Anmodning om præjudiciel afgørelse: Oberlandesgericht Köln - Tyskland. - Anmodning om fortolkning af en aftale, som er indgået mellem visse medlemsstater i henhold til artikel 8 i direktiv 93/89/EØF - Domstolens inkompetence. - Sag C-162/98.

Samling af Afgørelser 1998 side I-07083


Sammendrag

N√łgleord


Praejudicielle spoergsmaal - Domstolens kompetence - graenser - aftale om vejafgifter indgaaet af visse medlemsstater - Domstolen ikke kompetent - faellesskabsdirektiv, som tillader indgaaelsen af aftalen - ingen betydning - aftalens henvisning til definitioner i direktivet - ingen betydning, naar en anmodning vedroerer fortolkningen af et begreb, som ikke er indeholdt i disse definitioner

(EF-traktaten, art. 177; Raadets direktiv 93/89)

Sammendrag


Domstolen har klart ikke kompetence til at besvare et praejudicielt spoergsmaal vedroerende fortolkningen af aftalen af 9. februar 1994, der er indgaaet af visse medlemsstaters regeringer, og som vedroerer opkraevningen af afgifter for tunge erhvervskoeretoejers benyttelse af visse veje, naar det forelagte spoergsmaal hverken vedroerer fortolkningen af traktaten eller gyldigheden eller fortolkningen af retsakter udstedt af Faellesskabets institutioner.

Det er i saa henseende uden betydning, at aftalens praeambel henviser til direktiv 93/89 om afgifter paa visse koeretoejer, der anvendes til vejgodstransport, samt om vejafgifter for benyttelse af visse infrastrukturer, som giver to eller flere medlemsstater mulighed for at samarbejde om at indfoere en faelles brugsafgiftsordning, saafremt visse yderligere betingelser er opfyldt ud over dem, som gaelder for medlemsstaternes individuelle opkraevning af saadanne afgifter, da den omstaendighed alene, at medlemsstaterne efter direktivet har mulighed for at samarbejde paa det naevnte omraade, ikke er tilstraekkelig til, at en aftale, der er indgaaet med henblik herpaa, kan anses for at udgoere en del af faellesskabsretten, som Domstolen har kompetence til at fortolke.

En saadan kompetence for Domstolen kan heller ikke udledes af aftalens henvisning til visse definitioner i direktivet, saafremt det begreb, som anmodningen om fortolkningen vedroerer, ikke er indeholdt i disse definitioner.